Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
System Zarządzania Jakością

Polityka Jakości Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

 

POLITYKA JAKOŚCI

 
Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
 
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w swojej działalności realizuje strategiczne cele Politechniki Rzeszowskiej i Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy przekazywanej studentom różnych form kształcenia z zakresu technologii maszyn, zarządzania produkcją i zintegrowanych systemów zarządzania.
            Główne cele naszych działań projakościowych z zakresu dydaktyki są następujące:
1.      Nieustanne doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne, poprzez:
-         zapewnienie im warunków zdobywania stopni i tytułu naukowego,
-         umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych oraz wspomaganie samo-szkolenia,
-         konsultingową pomoc, pracę zespołową oraz gromadzenie katedralnych zbiorów bibliotecznych.
2.      Prowadzenie działań sprzyjających lepszej percepcji przekazywanej studentom wiedzy, poprzez:
-         opracowywanie i przygotowywanie dla potrzeb procesu dydaktycznego różnych pomocy dydaktycznych (materiały pomocnicze, instrukcje, skrypty, folie, modele, plansze, systemy wspomagania komputerowego),
-         systematyczne prowadzenie hospitacji zajęć oraz dokonywanie okresowych ocen nauczycieli akademickich,
-         zasięganie opinii studentów o prowadzonych zajęciach za pomocą ankietyzacji, skrzynki pytań, konsultacji.
3.      Okresowe prowadzenie analiz i unowocześnianie prowadzonych zajęć dydaktycznych, uwzględniając aktualne potrzeby, poprzez:
-         ulepszanie programów szczegółowych istniejących przedmiotów,
-         wnioskowanie o wprowadzenie przez Radę Wydziału do planu studiów nowych przedmiotów,
-         opracowywanie ofert specjalności, studiów podyplomowych i kusów uwzględniających aktualne potrzeby gospodarki krajowej i możliwości dydaktyczne katedry.
4.      Badanie bieżących potrzeb edukacyjnych i gospodarczych regionu, poprzez:
-         utrzymywanie kontaktów z absolwentami i ich pracodawcami, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę,
-         uczestnictwo lub współorganizację regionalnych przedsięwzięć dotyczących edukacji i gospodarki,
-         podejmowanie działań na rzecz współpracy z przemysłem w celu dostosowywania ofert dydaktycznych do potrzeb rynku pracy.
Jako kierownik Katedry zobowiązuję się z całą konsekwencją realizować powyższe cele, przeznaczać na ich realizację dostępne zasoby oraz wspierać i działać na rzecz doskonalenia systemu zarządzania jakością w Katedrze, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.
Poprzez wiedzę i umiejętności praktyczne przekazane naszym absolwentom, pragniemy przyczynić się do sukcesów firm, w których wiedza ta zostanie wykorzystana.
 
                                                                      Kierownik Katedry
 
dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji wydane przez PCBC i IQNet w zakresie:

"nauczanie i szkolenia specjalistyczne w zakresie technologii maszyn oraz zarządzania produkcją, usługami i organizacjami"

Proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

         Praktyka certyfikowania systemów zarządzania jakością, zgodnych z PN-ISO 9001, przewidywała, że taki certyfikat mogła uzyskać firma (instytucja) o samodzielności prawnej i finansowej, terytorialnie zlokalizowana w jednym miejscu. Prace nad wdrażaniem takich systemów w przedsiębiorstwach produkcyjnych wymuszały wzrastające wymagania klientów oraz konieczność sprostania konkurencji.
          Natomiast nie było czynników zachęcających do wdrażania takich systemów w jednostkach edukacyjnych szkolnictwa wyższego z następujących powodów:

  • brak wyraźnie widocznych korzyści dla wdrażających jednostek z tytułu opracowania i wdrożenia systemu
  • indywidualizm i niechęć wielu pracowników, zwłaszcza o wyższym statusie, do podporządkowania się ściśle określonym procedurom postępowania
  • niezbyt precyzyjne zdefiniowanie wielu pojęć ważnych dla systemu jakości, np. klient, wyrób, usługa itp.
  • brak doświadczeń i wzorów stosowania takich systemów w innych, podobnych jednostkach edukacyjnych

          Mimo tych czynników Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej podjęła pracę nad opracowaniem i wdrożeniem takiego systemu i poddania go certyfikacji na zgodność z wymaganiami PN-ISO 9001
          W pracach tych uzyskaliśmy pomoc finansową i konsultingową ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, za pośrednictwem UNDP Umbrella Project. Na podstawie auditu sprawdzającego możliwość wdrożenia systemu jakości, przeprowadzonego przez tę jednostkę, uznano to za możliwe i podjęto wstępne prace oraz podpisano umowę przewidującą ich realizację w okresie 01.09.1999 do 31.12.1999 r.
          Efektem tych prac było wykonanie projektu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-ISO 9001, wdrożenie tego systemu oraz poddanie go certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Jako "wyrób" uznano przyrost wiedzy i umiejętności studenta w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych, przy czym przedmiotem "pomiaru" są te, które student nabywa w trakcie zajęć w katedrze.
          Przy takim podejściu student, po dokonaniu wyboru świadczonych usług dydaktycznych, staje się bardziej naszym partnerem w działalności usługowej niż klientem.
          Reasumując można powiedzieć, że to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe tzn. uzyskanie certyfikatu przez jednostkę organizacyjną trzeciego poziomu struktury organizacyjnej, nie pracującej dla zysku a realizującą procesy dydaktyczne, okazało się możliwe dzięki zaistnieniu szeregu warunków sprzyjających. Sądzimy, że takich jednostek, gdzie warunki takie mogą być spełnione jest znacznie więcej, a nasz przykład może zachęcić je do prac w podobnym kierunku, z pożytkiem dla kształconych studentów i ich przyszłych pracodawców.

 


Uroczystość wręczenia Certyfikatu jakości ISO 9001

     Dnia 30 grudnia 1999 roku Komitet Techniczny PCBC ds. Certyfikacji Systemów Jakości, po zapoznaniu się z dokumentacją i wynikami auditu, postanowił przyznać Katedrze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji (KTMiOP) Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Certyfikat na zgodność z normą PN-ISO 9001 w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie technologii maszyn i zarządzania produkcją
     Wręczenie certyfikatu (nr 323/99/1) odbyło się dnia 10 lutego 2000 roku w sali senatu Politechniki Rzeszowskiej. Z ramienia PCBC wręczenia certyfikatu dokonał Dyrektor Biura ds. Certyfikacji Systemów Jakości PCBC mgr inż. Leszek Kielak. W uroczystości uczestniczyli: JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Prezydent miasta Rzeszowa dr inż. A. Szlachta, Prorektor ds. Nauczania dr hab. inż. Jerzy Potencki prof. PRz, Prorektor ds. Ogólnych dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak prof. PRz, Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Leonard Ziemiański prof. PRz, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Feliks Stachowicz prof. PRz, Prodziekan d/s nauczania dr inż. Władysław Zielecki, delegaci zakładów pracy województwa Podkarpackiego oraz pracownicy KTMiOP. Jest to niewątpliwe osiągnięcie gdyż w polskim szkolnictwie wyższym certyfikatu takiego nie posiada żadna Katedra ani Zakład a jedynie (o ile wiadomo) Wydział Morski Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
      Prace nad Systemem rozpoczęły się pod koniec 1997 roku. Początkowo ograniczały się do szkoleń i seminariów przybliżających zagadnienia związane z normami ISO serii 9000. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie wśród pracowników KTMiOP, które zadecydowało o podjęciu się opracowania i wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normą PN-ISO 9001. W ramach pomocy konsultingowej Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji skorzystała z pomocy firmy UNDP Umbrella Project w Warszawie, która dysponowała funduszami przeznaczonymi na pomoc dla małych jednostek m.in. przy wdrażaniu Systemów Jakości. Zasadnicza współpraca z tą firmą rozpoczęła się 9 stycznia 1998 roku auditem wstępnym a zakończyła w dniach 19-20 listopada 1999 roku auditem przedcertyfikującym. Pomoc konsultingowa obejmowała: doradztwo przy opracowaniu struktury organizacyjne KTMiOP i sformułowaniu Polityki Jakości oraz merytoryczną opiekę nad opracowywanymi procedurami, instrukcjami i Księgą Jakości a także pomoc we wdrażaniu Systemu Jakości.